Tác giả: 
khoa_cokhi

Quy trình đăng ký học

 

Bước 1: Vào website: http://qldt.utc.edu.vn
Bước 2: Nhập Tài khoản, Mật khẩu. 
Bước 3:  Nhấn Đăng nhập.
Bước 4, 5, 6, 7, 8 xem minh họa dưới đây.