Tác giả: 
khoa_cokhi

1. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  4,5 năm.

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ:  155 tín chỉ