Tác giả: 
khoa_cokhi

Khoa Cơ khí Trường Đại học Giao thông vận tải đang 05 Ngành đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ bao gồm:

1. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

2. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

3. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

4. NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ

5. NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT

Chi tiết giới thiệu về Khoa Cơ khí và giới thiệu các Ngành xem trong tài liệu đính kèm