NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Trường Đại học Giao thông Vận tải có sứ mạng đào tạo cho ngành Giao thông vận tải và đất nước những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn. Theo chiến lược phát triển trường Đại học GTVT đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo phê duyệt, Trường Đại học GTVT sẽ trở thành trường đại học đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế để trở thành  đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành giao thông vận tải và đất nước.

Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô là đào tạo các kỹ sư ô tô có năng lực chuyên môn giải quyết những vấn đề về thiết kế, chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định ô tô và các lĩnh vực khác. Ngoài ra còn được trang bị thêm các kỹ năng mềm, phương pháp nghiên cứu khoa học để giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu.

Tạo cho sinh viên một môi trường giáo dục toàn diện thông qua các chương trình học tiên tiến của ngành Kỹ thuật ô tô, kết quả đào tạo được mong đợi là nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ.

Đào tạo kỹ sư ô tô có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe, có năng lực làm việc tập thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh viên được đào tạo các khối kiến thức bao gồm: khối kiến thức về khoa học xã hội; khối kiến thức cơ sở khoa học tự nhiên; khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp ráp ô tô và khai thác kỹ thuật ô tô.

Kỹ sư ô tô được rèn luyện kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề thuộc ngành kỹ thuật ô tô, cụ thể như thiết kế, tính toán các hệ thống và ô tô, cũng như máy móc thuộc lĩnh vực cơ khí; quản lý và vận hành các dây truyền sản xuất lắp ráp và khai thác kỹ thuật ô tô; có khả năng tổ chức và quản lý các dự án trong ngành công nghiệp ô tô; có khả năng sử dụng các phương pháp phân tích và phần mềm chuyên ngành.

Kỹ sư ô tô có khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề; Tham gia giảng dậy, nghiên cứu trong lĩnh vực cơ khí động lực tại các cơ sở đào tào, nghiên cứu.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức

- Vận dụng được các kiến thức về những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, trong học tập và lao động nghề nghiệp;

- Hiểu được nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh cách mạng, các bài học về lí luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam để có nhận thức và hành động đúng trong thực tiễn;

- Hiểu biết về Pháp luật Việt Nam và kiến thức Khoa học xã hội và Nhân văn;

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng;

- Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ tổ quốc;

- Có kiến thức cơ bản về Toán học, Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật cơ sở phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành;

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) để khai thác, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành;

- Có trình độ ngoại ngữ đạt mức tương đương bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Có kiến thức chuyên môn và khả năng vận dụng để giải quyết các vấn đề thuộc ngành kỹ thuật ô tô, cụ thể:

+ Phân tích kết cấu và tính toán các chỉ tiêu khai thác kỹ thuật ô tô.

+ Thiết kế, sản xuất lắp ráp, thử nghiệm, kiểm định và khai thác kỹ thuật ô tô.

+ Qui hoạch, thiết kế, tổ chức và quản lý sản xuất các dự án trong ngành công nghiệp ô tô.

1.2.2. Kỹ năng

Có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề thuộc ngành kỹ thuật ô tô, cụ thể:

- Kỹ năng thiết kế, tính toán các hệ thống và ô tô, cũng như máy móc thuộc lĩnh vực cơ khí;

- Kỹ năng trong sản xuất lắp ráp, vận hành, khai thác kỹ thuật ô tô;

- Kỹ năng qui hoạch, thiết kế, tổ chức và quản lý sản xuất các dự án trong ngành công nghiệp ô tô.

- Kỹ năng sử dụng các phương pháp phân tích và phần mềm chuyên ngành;

- Kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ thuật; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo qua lời nói, hình ảnh, các bản vẽ kỹ thuật và các phần mềm chuyên ngành.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp trong chuyên ngành, trình bày, thuyết trình, đàm phán, kỹ năng trình bày văn bản.

1.2.3. Thái độ

Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Có khả năng tự tiếp thu kiến thức nghề nghiệp và học tập suốt đời; khả năng làm việc độc lập và hoạt động hiệu quả trong nhóm.

Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng xây dựng các phương pháp luận và tư duy mới trong lĩnh vực chuyên ngành.

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

- Làm công tác kỹ thuật về ô tô nói riêng và cơ khí động lực nói chung tại các cơ sở sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Làm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành sản xuất, tư vấn, thiết kế tại các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ, các đơn vị sản xuất trong vực ô tô, cũng như trong lĩnh vực cơ khí và cơ khí động lực;

- Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu thiết kế, các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề.

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học

- Có trình độ ngoại ngữ đạt mức tương đương bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) để khai thác, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành;

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Kiến thức

2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

- Vận dụng được các kiến thức về những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, trong học tập và lao động nghề nghiệp;

- Hiểu được nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh cách mạng, các bài học về lí luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam để có nhận thức và hành động đúng trong thực tiễn;

- Hiểu biết về Pháp luật Việt Nam và kiến thức Khoa học xã hội và Nhân văn;

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng;

- Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ tổ quốc;

2.1.2. Khối kiến thức chung trong lĩnh vực kỹ thuật

- Có kiến thức cơ bản về Toán học, Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật cơ sở phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành;

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) để khai thác, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành;

- Có trình độ ngoại ngữ đạt mức tương đương bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.1.3. Khối kiến thức chuyên môn ngành

Có kiến thức chuyên môn và khả năng vận dụng để giải quyết các vấn đề thuộc ngành kỹ thuật ô tô, cụ thể:

- Phân tích kết cấu và tính toán các chỉ tiêu khai thác kỹ thuật ô tô.

- Thiết kế, sản xuất lắp ráp, thử nghiệm, kiểm định và khai thác kỹ thuật ô tô.

- Qui hoạch, thiết kế, tổ chức và quản lý sản xuất các dự án trong ngành công nghiệp ô tô.

2.2. Kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

Có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề thuộc ngành kỹ thuật ô tô, cụ thể:

- Kỹ năng thiết kế, tính toán các hệ thống và ô tô, cũng như máy móc thuộc lĩnh vực cơ khí;

- Kỹ năng trong sản xuất lắp ráp, vận hành, khai thác kỹ thuật ô tô;

- Kỹ năng qui hoạch, thiết kế, tổ chức và quản lý sản xuất các dự án trong ngành công nghiệp ô tô.

- Kỹ năng sử dụng các phương pháp phân tích và phần mềm chuyên ngành;

2.2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ thuật; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo qua lời nói, hình ảnh, các bản vẽ kỹ thuật và các phần mềm chuyên ngành.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp trong chuyên ngành, trình bày, thuyết trình, đàm phán, kỹ năng trình bày văn bản.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có khả năng tự tiếp thu kiến thức nghề nghiệp và học tập suốt đời; khả năng làm việc độc lập và hoạt động hiệu quả trong nhóm.

- Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng xây dựng các phương pháp luận và tư duy mới trong lĩnh vực chuyên ngành.

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.