Tác giả: 
khoa_cokhi

Cấp học bổng của Quỹ khuyến học truyền thông sinh viên GTVN năm 2019