Tác giả: 
khoa_cokhi

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA CƠ KHÍ NĂM HỌC 2019-2020

ng ngày 28 tháng 8 năm 2020 Khoa Cơ khí đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2019-2020