NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ

1. Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật ô tô

2. Mã ngành:7520130

3. Trình độ đào tạo: Đại học 4 năm cấp bằng Cử nhân kỹ thuật (140 tín chỉ); 5 năm cấp bằng Kỹ sư (180 tín chỉ)

4. Mục tiêu đào tạo

       4.1. Mục tiêu chung

a) Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; Nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, anh ninh và hội nhập quốc tế.

b) Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, lắp ráp và khai thác kỹ thuật ô tô, ứng dụng khoa học và công nghệ ở trình độ đại học và có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ.

4.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật ô tô được thiết kế cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể hoạt động nghề nghiệp thành công trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, các cơ sở giáo dục và nghiên cứu, tư vấn; có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp kỳ vọng sẽ:

MT1: Áp dụng kiến thức kỹ thuật, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp với sự sáng tạo, tin cậy và trách nhiệm.

MT2: Có khả năng làm việc tốt và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh trong nước và quốc tế.

MT3: Tiếp tục phát triển năng lực thông qua chương trình đào tạo ở bậc học cao hơn, các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ và tự học.

MT4: Có hiểu biết về kinh tế, chính trị: có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

5. Chuẩn kỹ năng

Có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề thuộc ngành kỹ thuật ô tô, cụ thể:

- Kỹ năng thiết kế, tính toán các hệ thống và ô tô, cũng như máy móc thuộc lĩnh vực cơ khí;

- Kỹ năng trong sản xuất lắp ráp, vận hành, khai thác kỹ thuật ô tô;

- Kỹ năng qui hoạch, thiết kế, tổ chức và quản lý sản xuất các dự án trong ngành công nghiệp ô tô.

- Kỹ năng sử dụng các phương pháp phân tích và phần mềm chuyên ngành;

- Kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ thuật; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo qua lời nói, hình ảnh, các bản vẽ kỹ thuật và các phần mềm chuyên ngành.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp trong chuyên ngành, trình bày, thuyết trình, đàm phán, kỹ năng trình bày văn bản.

6. Chuẩn thái độ

Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Có khả năng tự tiếp thu kiến thức nghề nghiệp và học tập suốt đời; khả năng làm việc độc lập và hoạt động hiệu quả trong nhóm.

Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng xây dựng các phương pháp luận và tư duy mới trong lĩnh vực chuyên ngành.

7. Vị trí việc làm

- Làm công tác kỹ thuật về ô tô nói riêng và cơ khí động lực nói chung tại các cơ sở sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Làm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành sản xuất, tư vấn, thiết kế tại các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ, các đơn vị sản xuất trong vực ô tô, cũng như trong lĩnh vực cơ khí và cơ khí động lực;

- Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu thiết kế, các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng học tập tiếp tục ở trình độ cao hơn sau khi ra trường.

- Đủ kiến thức tương đương để có thể được chấp nhận theo học các chương trình sau đại học ở nước ngoài.