CHUYÊN SÂU KỸ THUẬT MÁY-THIẾT KẾ MÁY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ỨNG DỤNG
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
MÃ SỐ: 60.52.01.16

(Áp dụng từ khóa 22.2)

                 

TT

MÔNHỌC

MÃ HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

Giảng trên lớp

Thực hành

Tự học, tự NC

HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT

LT

TL

TH

Lý thuyết

Thảo luận

Thí nghiệm

Bài tập

Thực hành

I

Học kỳ I

 

19

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chung

 

5

 

 

 

 

 

1

Triết học

MLN451.03

3

30

30

0

90

 

2

Tiếng Anh

ANH451.02

2

15

30

0

60

 

 

Cơ sở ngành bắt buộc

 

14

 

 

 

 

 

3

Lý thuyết tối ưu và quy hoạch thực nghiệm

CKO451.03

3

30

30

0

90

 

4

Điều khiển tự động trong cơ khí

KTM451.03

3

30

30

0

90

 

5

Cơ kỹ thuật nâng cao

TKM451.03

3

30

30

0

90

 

6

Truyền nhiệt ứng dụng

KTN451.03

3

30

30

0

90

 

7

Các kỹ thuật tính toán và lập trình

MHT451.02

2

15

0

30

60

 

II

Học kỳ II

 

20

 

 

 

 

 

 

Chuyên môn ngành bắt buộc

 

8

 

 

 

 

 

8

Lý thuyết độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật

DTX451.03

3

30

30

0

90

 

9

Truyền động nâng cao trong cơ khí

MXD451.02

2

15

30

0

60

 

10

Ma sát, bôi trơn và mài mòn

DCO451.03

3

30

30

0

90

 

 

Chuyên sâu: Kỹ thuật máy

 

12

 

 

 

 

 

11

Động lực học máy nâng cao

KTM452.03

3

30

30

0

90

 

12

Robot công nghiệp nâng cao

KTM453.03

3

30

30

0

90

 

13

Cảm biến và xử lý tín hiệu số

KTM454.03

3

30

30

0

90

 

14

 Điều khiển đa biến nâng cao

KTM455.03

3

30

30

0

90

 

15

Công nghệ CAD/CAM/CAE

TKM452.02

2

15

30

0

60

 

16

Thiết kế và phát triển sản phẩm

TKM453.02

2

15

30

0

60

 

17

Vật liệu mới trong cơ khí

TKM454.02

2

15

30

0

60

 

18

Tối ưu hóa quá trình cắt gọt

TKM455.02

2

15

30

0

60

 

19

Quản lý chất lượng sản phẩm - CAQ

TKM456.02

2

15

30

0

60