CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT Ô TÔ, MÁY KÉO

VÀ CHUYÊN NGÀNH: KHAI THÁC BẢO TRÌ Ô TÔ, MÁY KÉO

MÃ SỐ: 62.52.35.01 và 62.52.46.01

1. Mục tiêu đào tạo

         Mục tiêu của chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật ô tô máy và khai thác bảo trì ô tô- máy kéo là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề có nghĩa về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực ô tô và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

2. Thời gian đào tạo

  • 3 năm tập trung liên tục - Đối với người có bằng thạc sỹ.
  • 4 năm tập trung liên tục - Đối với người có bằng đại học
  • Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định phù hợp với qui định của Quy chế đào tạo tiến sĩ (Ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD-ĐT).

3. Đối tượng và hình thức đào tạo

Các điều kiện

Các qui định cụ thể

Ghi chú

Văn bằng

- Có bằng thạc sỹ phù hợp với chuyên ngành kỹ thuật ô tô- máy kéo và khai thác bảo trì ô tô- máy kéo

    hoặc:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với chuyên ngành Cơ khí ô tô, Cơ khí giao thông công chính, Động cơ đốt trong

 

Ngành học phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật ô tô -máy kéo và khai thác bảo trì ô tô- máy kéo đăng ký dự tuyển

Các chuyên ngành: Cơ khí ô tô,  Cơ khí giao thông công chính, Động cơ đốt trong, Công nghệ ô tô, máy kéo, Kỹ thuật ô tô, máy kéo, Kỹ thuật an toàn giao thông

 

Kết quả học tập

Loại khá trở lên

 

Kinh nghiệm chuyên môn

- Có 01 bài luận về dự định nghiên cứu như quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quy chế 10/2009 ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có 2 thư giới thiệu của 2 nhà khoa học có chức danh.

 

Ngoại ngữ

Tiếng Anh (hoặc 1 ngoại ngữ khác): đủ trình độ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn, phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án.

 

Sức khỏe

Có đủ sức khoẻ để học tập

 

Các điều kiện khác

- Được cơ quan quản lý nhân sự hoặc nhà trường giới thiệu;

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà trường.

 

4. Danh mục các hướng nghiên cứu có thể nhận NCS

TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu

hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS)

Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS

Số lượng NCS có thể nhận

1

Động lực học ô tô- máy kéo và các tổng thành

 

1. PGS-TS. Cao Trọng Hiền

2. PGS-TS. Nguyễn Văn Bang

3. GS-TSKH

Phạm Văn  Lang

4.PGS-TS. Ng. Đức Tuấn

5.PGS-TS. Đào Mạnh Hùng

6. PGS-TS. Nguyễn Duy Tiến

7. TS. Nguyễn ĐứcToàn

8.TS. Nguyễn Tuấn Anh

9. TS. Lê Hoài Đức

10. TS. Khương Kim  Tạo

11. TS. Chu Mạnh Hùng

12. TS Tô Đức Long

05 - 10 NCS của mỗi khóa

2

Thiết kế chế tạo ô tô- máy kéo

3

Khai thác bảo trì ô tô- máy kéo

4

An toàn giao thông đường bộ

 

5

Ô tô- máy kéo và Môi trường

 

6

Nghiên cứu sử dụng năng lượng, vật liệu mới trong ô tô- máy kéo

5. Chương trình đào tạo

         Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật ô tô, máy kéo và khai thác bảo trì ô tô- máy kéo gồm 3 phần:

         - Phần 1: Các học phần bổ sung (cho những người chưa có bằng thạc sỹ): 35 tín chỉ.

         - Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ (08 tín chỉ), các chuyên đề tiến sĩ (02 tín chỉ cho 01 chuyên đề).

         - Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

5.1. Danh mục các học phần cần bổ sung

         Chương trình đào tạo thạc sỹ (đối với NCS chưa có bằng thạc sỹ) đảm bảo khối lượng từ 27 - 36 tín chỉ. Bảng danh mục các học phần cần học bổ sung trong chương trình đào tạo tiến sĩ (đối với người chưa có bằng thạc sỹ) bao gồm toàn bộ các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ Khai thác bảo trì ô tô, máy kéo và Kỹ thuật ô tô, máy kéo.

5.2. Danh mục các học phần ở trình độ tiến sĩ

            Gồm có học phần bắt buộc và tự chọn với khối lượng là 08 tín chỉ (Dành cho các NCS có bằng thạc sỹ ở chuyên ngành gần hoặc thạc sỹ đúng chuyên ngành nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm hoặc bằng thạc sỹ do cơ sở khác cấp).        

TT

Các học phần ở trình độ tiến sĩ

Số tín chỉ

Yêu cầu

Ghi chú

A

Học phần bắt buộc

06

 

 

1

Các công nghệ và thành tựu khoa học mới của chuyên ngành Ô tô – Máy kéo

02

 

 

2

Thí nghiệm và xử lý số liệu trong Ô tô-Máy kéo

02

 

 

3

Ứng dụng các phần mềm hiện đại theo định hướng nghiên cứu

02

 

 

B

Học phần tự chọn

02

(Chọn 01 trong 02 học phần)

4

Động lực học Ô tô – Máy kéo

02

 

 

5

 Khai thác bảo trì Ô tô – Máy kéo

02

 

 

5.3. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ

NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật ô tô, máy kéo và Khai thác bảo trì ô tô, máy kéo sẽ phải thực hiện 02 chuyên đề và 01 báo cáo tổng quan. Danh mục các chuyên đề tiến sĩ đảm bảo khối lượng 02 tín chỉ cho 01 chuyên đề.

TT

Các chuyên đề tiến sĩ

Mục tiêu

Yêu cầu

1

Báo cáo tổng quan vấn đề nghiên cứu

Nhằm giúp cho NCS nắm được các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu

NCS phải có  những kiến thức  cơ bản về vấn đề nghiên cứu

2

Xây dựng mô hình nghiên cứu

Trang bị cho NCS phương pháp xây dựng mô hình nghiên cứu (Mô hình động lực học , mô hình toán học ...)

NCS phải có  những kiến thức  chuyên sâu về lý thuyết hoặc thực nghiệm vấn đề nghiên cứu

3

Xây dựng chương trình thí nghiệm

Trang bị cho NCS các cơ sở để lập chương trình thí nghiêm và xử lý số liệu

NCS phải có  những kiến thức  cơ bản của môn học thí nghiêm và xử lý số liệu

5.4. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ

            Theo quy định chung tại Điều 19 và Điều 20 của 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009.

6. Quy định bài báo công bố

         Danh mục các tạp chí trong nước và nước ngoài quy định cho NCS chuyên ngành Kỹ thuật  ô tô, máy kéo và khai thác bảo trì ô tô, máy kéo được lấy theo danh mục tạp chí do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.