CHUYÊN SÂU KỸ THUẬT ĐẦU MÁY - TOA XE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ỨNG DỤNG
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
MÃ SỐ: 60.52.01.16

(Áp dụng từ khóa 22.2)

                 

TT

MÔNHỌC

MÃ HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

Giảng trên lớp

Thực hành

Tự học, tự NC

HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT

LT

TL

TH

Lý thuyết

Thảo luận

Thí nghiệm

Bài tập

Thực hành

I

Học kỳ I

 

19

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chung

 

5

 

 

 

 

 

1

Triết học

MLN451.03

3

30

30

0

90

 

2

Tiếng Anh

ANH451.02

2

15

30

0

60

 

 

Cơ sở ngành bắt buộc

 

14

 

 

 

 

 

3

Lý thuyết tối ưu và quy hoạch thực nghiệm

CKO451.03

3

30

30

0

90

 

4

Điều khiển tự động trong cơ khí

KTM451.03

3

30

30

0

90

 

5

Cơ kỹ thuật nâng cao

TKM451.03

3

30

30

0

90

 

6

Truyền nhiệt ứng dụng

KTN451.03

3

30

30

0

90

 

7

Các kỹ thuật tính toán và lập trình

MHT451.02

2

15

0

30

60

 

II

Học kỳ II

 

20

 

 

 

 

 

 

Chuyên môn ngành bắt buộc

 

8

 

 

 

 

 

8

Lý thuyết độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật

DTX451.03

3

30

30

0

90

 

9

Truyền động nâng cao trong cơ khí

MXD451.02

2

15

30

0

60

 

10

Ma sát, bôi trơn và mài mòn

DCO451.03

3

30

30

0

90

 

 

 

Chuyên sâu: Kỹ thuật đầu máy, toa xe

 

12

 

 

 

 

 

11

Kết cấu tính toán đầu máy toa xe hiện đại

DTX452.02

2

15

30

0

60

 

12

Động lực học đoàn tầu nâng cao

DTX453.02

2

15

30

0

60

 

13

Hãm đoàn tầu nâng cao

DTX454.02

2

15

30

0

60

 

14

Thí nghiệm tính năng kĩ thuật đầu máy toa xe

DTX455.02

2

15

30

0

60

 

15

Truyền động và điều khiển trên đầu máy, toa xe hiện đại.

DTX456.02

2

15

30

0

60

 

16

Lý thuyết tính toán sức kéo đoàn tầu nâng cao

DTX457.02

2

15

30

0

60

 

17

Phương pháp đánh giá độ bền và tải trọng động đầu máy toa xe

DTX458.02

2

15

30

0

60

 

18

Cơ sở đánh giá độ bền mỏi chi tiết và kết cấu đầu máy toa xe

DTX459.02

2

15

30

0

60

 

19

Thiết kế chi tiết và kết cấu đầu máy, toa xe theo độ tin cậy

DTX460.02

2

15

30

0

60

 

20

Kỹ thuật chế tạo đầu máy, toa xe hiện đại

DTX461.02

2

15

30

0

60

 

21

Đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy vận dụng đầu máy toa xe trong quá trình khai thác

DTX462.02

2

15

30

0

60

 

22

Chẩn đoán kỹ thuật đầu máy, toa xe

DTX463.02

2

15

30

0

60