Sứ mạng của Khoa CK là đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ trong ngành giao thông vận tải; vai trò đầu tàu chủ lực cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực cơ khí; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống văn minh trong môi trường hiện đại; chuyển giao những kết quả NCKH vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.