1. SỨ MẠNG

Khoa Cơ khí - Trường đại học Giao thông vận tải có sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, và Kỹ thuật Nhiệt, có trách nhiệm xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành cơ khí giao thông vận tải.

Mission: Faculty of Mechanical Engineering - University of Transport and Communications undertakes the mission in training, research, high quality technology transfer in Mechanical Engineering, Power Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Automotive Engineering and Thermal Engineering areas, and social liability to boost the sustainable development of the transport mechanical sector.

2. TẦM NHÌN

Trở thành Khoa theo định hướng nghiên cứu, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, và Kỹ thuật nhiệt; trở thành một đơn vị có uy tín cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và châu Á.

Vision: To become a research-oriented faculty, form strong research groups in Mechanical Engineering, Power Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Automotive Engineering and Thermal Engineering areas, and become a reputation unit in training and scientific research in Vietnam and Asia.