CHUYÊN SÂU KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ỨNG DỤNG
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
MÃ SỐ: 60.52.01.16

(Áp dụng từ khóa 22.2)

                 

TT

MÔNHỌC

MÃ HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

Giảng trên lớp

Thực hành

Tự học, tự NC

HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT

LT

TL

TH

Lý thuyết

Thảo luận

Thí nghiệm

Bài tập

Thực hành

I

Học kỳ I

 

19

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chung

 

5

 

 

 

 

 

1

Triết học

MLN451.03

3

30

30

0

90

 

2

Tiếng Anh

ANH451.02

2

15

30

0

60

 

 

Cơ sở ngành bắt buộc

 

14

 

 

 

 

 

3

Lý thuyết tối ưu và quy hoạch thực nghiệm

CKO451.03

3

30

30

0

90

 

4

Điều khiển tự động trong cơ khí

KTM451.03

3

30

30

0

90

 

5

Cơ kỹ thuật nâng cao

TKM451.03

3

30

30

0

90

 

6

Truyền nhiệt ứng dụng

KTN451.03

3

30

30

0

90

 

7

Các kỹ thuật tính toán và lập trình

MHT451.02

2

15

0

30

60

 

II

Học kỳ II

 

20

 

 

 

 

 

 

Chuyên môn ngành bắt buộc

 

8

 

 

 

 

 

8

Lý thuyết độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật

DTX451.03

3

30

30

0

90

 

9

Truyền động nâng cao trong cơ khí

MXD451.02

2

15

30

0

60

 

10

Ma sát, bôi trơn và mài mòn

DCO451.03

3

30

30

0

90

 

 

Chuyên sâu: Kỹ thuật động cơ đốt trong

 

12

 

 

 

 

 

11

Hình thành hỗn hợp và cháy trong động cơ đốt trong

DCO452.02

2

15

30

0

60

 

12

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong

DCO453.02

2

15

30

0

60

 

13

Động cơ đốt trong nâng cao

DCO454 .02

2

15

30

0

60

 

14

Phần mềm mô phỏng chuyên dụng dùng cho động cơ đốt trong

DCO455.02

2

15

30

0

60

 

15

Chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong

DCO456.03

3

30

30

0

90

 

16

Động lực học và dao động động cơ đốt trong

DCO457.03

3

30

30

0

90

 

17

Tự động điều khiển và điều chỉnh động cơ đốt trong

DCO458.03

3

30

30

0

90