Hãy điền tên đăng nhập ở Khoa Cơ khí của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.