Tác giả: 
khoa_cokhi

NGÀNH: KỸ THUẬT NHIỆT

Mã ngành xét tuyển7520115

Khối xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2022: 80 

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất:

ĐIỂM THI PTTH QUỐC GIA

ĐIỂM HỌC BẠ PTTH

NĂM 2020

NĂM 2021

NĂM 2020

NĂM 2021

21.05

23.75

22.65

23.52

Thời gian đào tạo: Cử nhân kỹ thuật 4 năm (140 tín chỉ); Kỹ sư 5 năm (183 tín chỉ)