Tác giả: 
khoa_cokhi

Hướng dẫn Sử dụng email sinh viên

I. Thông tin về tài khoản email

Mỗi sinh viên được cấp 01 địa chỉ email có dạng mặc định chung: Tênsinhviênmãsinhviên@st.utc.edu.vn 

Ví dụ:     Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn An

                Mã sinh viên: 123456

                Năm sinh: 1999

                Địa chỉ email: an123456@st.utc.edu.vn 

II. Hướng dẫn đăng nhập:

1. Sinh viên đăng nhập email bằng một trong các đường dẫn như sau:

http://sis.utc.edu.vn

http://mail.office365.com

2. Sinh viên nhập thông tin mà Nhà trường cung cấp để truy cập tài khoản email. Lưu ý tên đăng nhập có cả phần mở rộng "@st.utc.edu.vn", mật khẩu có phân biệt chữ thường và chữ hoa.

3. Sinh viên phải đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên

4. Đăng ký địa chỉ email đang sử dụng và số điện thoại để nhận mã kích hoạt hoặc nhận lại mật khẩu trong trường hợp Quên mật khẩu.

 

 

 

5. Chọn ngôn ngữ và múi giờ

6. Tùy chỉnh và sử dụng các chức năng khác của email

III. Mất mật khẩu: Khi bị mất mật khẩu email, sinh viên phải trực tiếp mang thẻ SV đến Văn phòng Hỗ trợ sinh viên, P105 - Nhà N2 để được cấp lại.

IV. Lưu ý: 

1. Sinh viên có trách nhiệm bảo quản và sử dụng địa chỉ email được cung cấp theo đúng qui định.

2. Nhà trường sẽ cập nhật các thông báo và gửi mật khẩu dùng trong công tác sinh viên (như: Công tác đánh giá Cố vấn học tập, Rèn luyện sinh viên, khảo sát…) vào email cho từng bạn.